• تقاطع شیخ بهایی، بن بست برنا
  • +989222395217
  • Ctcivil.ir@gmail.com

افزودنی زودگیر کننده بتن . کد محصول : D40

زودگير کننده بتن با عملکرد قوی و عاری از مواد قليايی است که برای
عمليات بتن پاشی استفاده می شود. اين محصول به صورت مايع عرضه شده و مقدار مصرف آن بر
حسب زمان های گيرش و سخت شدن مورد نياز متغير است .

قیمت 27,500 تومان