• تقاطع شیخ بهایی، بن بست برنا
  • +989222395217
  • Ctcivil.ir@gmail.com

معادل سازی مقاطع میلگردها

 

در كارگاه بسيار ممكن است پيش بيايد كه يك سايز ميلگرد تمام شود و بخواهيم كار را با سايزها و نوع موجود پيش ببريم، بدين منظور بايد معادل سازي كنيم، اما چطور اينكار را انجام دهيم؟ اولين نكته اين هست كه هر مساحتي از ميلگرد در مقطع در نقشه هاي اجرايي سازه نشان داده شده است بايد رعايت شود، دومين نكته اي كه بايد توجه كنيم اين هست كه اگر تنش جاري شدن دو نوع ميلگرد با هم متفاوت هست، به طور مثال ؛ ميلگرد اوليه A3 بوده و ميلگرد دومىA2 باشد بايد مساحت ميلگرد ضربدر تنش جاري شدن ميلگرد ثابت بماند، بنابراين فرمول تغيير مقطع ميلگرد بدين شكل هست:


A*fy=A’*f’y


سومين نكته اين هست كه حداقل و حداكثر فواصل و تعداد ميلگرد در يك مقطع طبق  مبحث نهم مقررات ملي رعايت شود.

اولين مثال: اگر در فونداسيون نوارى از ميلگرد A2 سايز ١٢ به فاصله ى هر ٢٠ سانتيمتر  به عنوان خاموت استفاده شده باشد در صورت تمام شدن آن ميلگرد و موجود بودن ميلگرد A3 سايز ١٤ از چه فاصله اي ميتوانيم استفاده كنيم.
پاسخ: مقطع اوليه ى خاموت را در فونداسيون محاسبه ميكنيم، دقت كنيد كه در خاموتها در واقع در هر برش دو سطح ميلگرد وجود دارد.


100/20*2*3.14*1.2^2/4=11.304cm2


حالا در صورت استفاده از ميلگرد 14 مساحت هر ميلگرد ميشود
3.14*1.4^2/4=1.538
در هر مقطع برش از خاموت دو سطح داريم بنابراين ضربدر2ميشود 3.077  سانتيمتر مربع بنابراين داريم
11.304*3000=3.077*x*4000
تنش تسليم ميلگرد A2=3000 kg/cm2
و تنش تسليم ميلگرد A3=4000kg/cm2
و x تعداد خاموت در هر صد سانتيمتر از طول نوار ميباشد.
در نتيجه x با حل شدن معادله بدست مي آيد:
2.75
در نتيجه فاصله خاموت ها در اين حالت ميشود100/2.75=36.36 سانتيمتر
از طرفي طبق مبحث نهم مقررات ملي ساختمان فاصله ي ميلگردها در فونداسيون در هيچ شرايطي نبايد بيشتر از٣٥ سانتيمتر  شود بنابراين بايد از ميلگردA3 سايز ١٤ به فاصله ى٣٥ سانتيمتر به عنوان خاموت در اين فونداسيون استفاده كرد.
نكته: مهندس مشاور به عنوان نماينده ي كارفرما ميبايست علاوه بر رعايت مسائل فني حافظ منافع مالي كارفرما باشد، بنابراين در حالتهايي كه معادلسازى منجر به استفاده ى مقدار بيشتر ميلگرد نسبت به نقشه هاي اوليه ميشود ميبايست به پيمانكار تذكر دهد كه نسبت به تهيه به موقع ميلگردهاى مورد نياز طبق نقشه ها اقدام كند.