دسته: ژئوتکنیک

کاربرد و تعریف نیلینگ و انکراژ

برای پایدار سازی گودها از روش های متعددی استفاده می شود. اما متداولترین روش های پایدار سازی، روش های نیلینگ و انکراژ هستند. این دو روش با یکدیگر شباهت های بسیاری دارند. تنها تفاوتی که می توانیم میان این دو روش بیان کنیم، نحوه اعمال نیروی پس تنیدگی برای المان های تسلیح است.

Tunnel boring machine

دستگاه تی بی ام( TBM) چیست؟

در اصل باید بگوییم استفاده از دستگاه تی بی ام( TBM) نوع جدید و مدرن برای حفاری تونل به شمار می رود. دیگر نیازی نیست با استفاده از مواد منفجره محیط زیست را با خطر مواجه کنید. یا این که با این روش به نتیجه مطلوب خود نرسید. این دستگاه به راحتی اقدام به حفاری تونل می نماید.

مهندسی ژئوتکنیک

ژئوتکنیک در مهندسی عمران

مهندسی خاک و پی، گرایشی از مهندسی عمران می باشد که به بررسی خصوصیات خاک و رفتارهای خاک تحت بارهای مختلف می پردازد. با توجه به اینکه سازه های موجود روی خاک احداث می شود می توان گفت مهندسی خاک و پی در ارتباط مستقیم با مهندسی سازه می باشد.