برچسب: آب به سیمان

Mix design

تاثیر گرمای هوا در درصد آب به سیمان بتن

با توجه به گرمای منطقه و خشک شدن سنگدانه ها، آیا میزان جذب آب انها بر روی نسبت آب به سیمان تاثیر گذار نخواهد بود؟ پاسخ: سنگدانه های خشک مسلما” بخشی از آب خمیر...