برچسب: آیین نامه

بتن ریزی

ارتفاع (فاصله) مجاز بتن ریزی به ویژه در دیوارها و ستون ها چقدر می باشد؟

در مقدمه باید گفت در آئین نامه بتن اروپا، آئین نامه ACIو بسیاری آئین نامه­های معتبر بین المللی، یک محدودیت خاص ارتفاعی برای شره کردن (سقوط آزاد) بتن دیده نمی­شود. در حالی که در نشریه 55 (مشخصات فنی کارهای ساختمانی) و مقررات ملی (مبحث نهم) چنین محدودیت­هایی آنهم از نوع سختگیرانه وجود دارد.