برچسب: Concrete-Mix-Design

Mix design

طرح اختلاط بتن و عوامل مؤثر بر آن

طرح اختلاط بتن به معنی مخلوط کردن اجزای سازنده¬ی بتن و تعیین میزان استفاده از ترکیبات تشکیل دهنده¬ ی آن به طور متناسب است. خصوصیات سنگدانه از قبیل مقاومت، حداکثر اندازه، شکل و جذب آب بر میزان آب مصرفی، مقدار سیمان و سنگدانه¬ی ریز (یا ماسه سنگ) در طرح اختلاط بتن تأثیر می گذارند.

Mix design

تاثیر گرمای هوا در درصد آب به سیمان بتن

با توجه به گرمای منطقه و خشک شدن سنگدانه ها، آیا میزان جذب آب انها بر روی نسبت آب به سیمان تاثیر گذار نخواهد بود؟ پاسخ: سنگدانه های خشک مسلما” بخشی از آب خمیر...

curing room

ساختن و عمل آوری نمونه های بتنی در آزمایشگاه برای آزمونه های فشاری و خمشی و کششی

پذیرش بتن در کارگاه بر اساس نتایج آزمایش فشاری نمونه های برداشته شده از  بتن مصرفی صورت می گیرد . دفعات نمونه برداری از بتن باید به نحوه یکنواختی در طول مدت تهیه و مصرف بتن توزیع گردند و نمونه ما باید از محل نهایی مصرف برداشته شود، مقصود از هر نمونه برداری از بتن تهیه دو نمونه آزمایشی از آن است که آزمایش فشاری آن ها در سن ۲۸ روزگی یا هر سن مقرر شده دیگری انجام می پذیرد و متوسط مقاومت فشاری بدست آمده به عنوان نتیجه نهایی آزمایش منظور می شود. برای ارزیابی کیفیت بتن قبل از موعد مقرر می توان یک نمونه آزمایشی دیگر هم به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاری تهیه کرد .

Concrete-Mix-Design

طرح اختلاط بتن بر اساس استاندارد ACI

در ارائه‌ی مبانی طرح اختلاط بتن از چه پارامترهایی استفاده شده‌ است؟ حاشیه‌ی ایمنی مقاومت: در طرح اختلاط بتن از مقاومت فشاری متوسط(مقاومت هدف یا نشانه) استفاده می‌شود که بدین صورت بدست می‌آید که مقدار...