برچسب: CONCRETE TECHNOLOGY

curing room

ساختن و عمل آوری نمونه های بتنی در آزمایشگاه برای آزمونه های فشاری و خمشی و کششی

پذیرش بتن در کارگاه بر اساس نتایج آزمایش فشاری نمونه های برداشته شده از  بتن مصرفی صورت می گیرد . دفعات نمونه برداری از بتن باید به نحوه یکنواختی در طول مدت تهیه و مصرف بتن توزیع گردند و نمونه ما باید از محل نهایی مصرف برداشته شود، مقصود از هر نمونه برداری از بتن تهیه دو نمونه آزمایشی از آن است که آزمایش فشاری آن ها در سن ۲۸ روزگی یا هر سن مقرر شده دیگری انجام می پذیرد و متوسط مقاومت فشاری بدست آمده به عنوان نتیجه نهایی آزمایش منظور می شود. برای ارزیابی کیفیت بتن قبل از موعد مقرر می توان یک نمونه آزمایشی دیگر هم به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاری تهیه کرد .

Concrete-Mix-Design

طرح اختلاط بتن بر اساس استاندارد ACI

در ارائه‌ی مبانی طرح اختلاط بتن از چه پارامترهایی استفاده شده‌ است؟ حاشیه‌ی ایمنی مقاومت: در طرح اختلاط بتن از مقاومت فشاری متوسط(مقاومت هدف یا نشانه) استفاده می‌شود که بدین صورت بدست می‌آید که مقدار...