• تقاطع شیخ بهایی، بن بست برنا
  • +989222395217
  • Ctcivil.ir@gmail.com
روابط جریان در کانال

روابط جریان در کانال

در جریان کانال­های باز، انرژی مخصوص (E) همان انرژی طول یا سر متناسب با عمق کانال است. انرژی مخصوص به صورت سینتیک انرژی، انرژی پتانسیل و انرژی داخلی بیان می­شود. معادله­ی برنولی که در اثر آنالیز کنترل حجم بدست آمده، به منظور توصیف روابط انرژی مخصوص در دینامیک سیالات استفاده می­شود.

زهکشی چیست ؟

زهکشی چیست ؟

زهکشی به فرآیند حذف آب توسط عوامل انسانی و با استفاده از طراحی مشخص از روی سطح و یا زیرسطح گفته میشود. زهکشی یکی از مهمترین فرآیندهای مهندسی عمران و پروژههای ساخت و ساز محسوب میشود زیرا باید از هرگونه سیلزدگی و یا آسیبهای ناشی از تجمع آب جلوگیری به عمل آید.