• تقاطع شیخ بهایی، بن بست برنا
  • +989222395217
  • Ctcivil.ir@gmail.com
معادل سازی مقاطع میلگردها

معادل سازی مقاطع میلگردها

در كارگاه بسيار ممكن است پيش بيايد كه يك سايز ميلگرد تمام شود و بخواهيم كار را با سايزها و نوع موجود پيش ببريم، بدين منظور بايد معادل سازي كنيم، اما چطور اينكار را انجام دهيم؟ اولين نكته اين هست كه هر مساحتي از ميلگرد در مقطع در نقشه هاي اجرايي سازه نشان داده شده است بايد رعايت شود، دومين نكته اي كه بايد توجه كنيم اين هست كه اگر تنش جاري شدن دو نوع ميلگرد با هم متفاوت هست، به طور مثال ؛ ميلگرد اوليه A3 بوده و ميلگرد دومىA2 باشد بايد مساحت ميلگرد ضربدر تنش جاري شدن ميلگرد ثابت بماند، بنابراين فرم